PAULUS FLORIZOONE.CONSERVATIE & RESTAURATIE


Sedert januari 2012 werden alle archeologisch aanverwante activiteiten stopgezet. Hierbij wensen we alle opdrachtgevers en collega's te bedanken voor de samenwerking gedurende 20 jaar.

 

Archeologische collecties bestaan uit een enorme diversiteit aan materialen die wat betreft conservering en restauratie elk een specifieke aanpak vereisen. Zelfs binnen een bepaalde materiaalcategorie komen er zoveel varianten voor dat een goede kennis van technieken en producten onontbeerlijk is voor een optimale behandeling van het voorwerp. Het is daarom geen overbodige luxe om de conservatie en restauratie van archeologische vondsten over te laten aan de vakspecialist. Overeenkomstig de internationale richtlijnen wordt bij het restaureren de algemene norm van “omkeerbaarheid” gehanteerd, in de zin dat alle consolidaties, verlijmingen, aanvullingen en retouches minutieus worden uitgevoerd en op een eenvoudige manier te verwijderen zijn. Archeologische musea doen vooral een beroep op ons vanwege het feit dat wij gespecialiseerd zijn in het restaureren van archeologische vondsten tot een harmonieus afgewerkt geheel.

Onder actieve conservatie verstaan wij een minimale behandeling van de voorwerpen zodat verder verval wordt verhinderd. Vooral wat betreft het prehistorisch en Romeins materiaal is een goede eerstelijnszorg van groot belang wil men een optimaal resultaat verkrijgen.

Wanneer de opdrachtgever wil overgaan tot het vervolledigen van het voorwerp b.v. wanneer het object voldoende museumwaardigheid of tentoonstellingswaarde bezit, kan er geopteerd worden om de vondst te restaureren. De graad van restauratie wordt bepaald door de opdrachtgever, waarbij het deskundig en gemotiveerd advies van de restaurateur kan gevolgd worden.
In de praktijk betekent dit dat storende lacunes (ontbrekende scherven) worden aangevuld, op een zodanige manier dat het gerestaureerde voorwerp van op enige afstand volledigheid tot intactheid evoceert, maar dat van dichtbij de aanvullingen herkenbaar zijn. In dezelfde geest worden breuken en andere authentieke beschadigingen (b.v. slijtagesporen) behouden.
Bij elke restauratie wordt naar een evenwicht gezocht tussen authenticiteit en esthetische waarde. Zo kan de retouche naar wens van de opdrachtgever redelijk tot weinig zichtbaar uitgevoerd worden (educatieve/publiekswerking).


© PaulusFlorizoone. All rights reserved.
Contact | Copyright| Links | Sitemap

crow